Wageningen UR bridgetoernooi op 18 november 2005

Paar A14 Frank van Engelen & Heinz Evers

terug

spel contract res. door score mp perc.
Ronde 1, tafel 7
OW tegen 13 Bas Best & Erwin Steinbuch
1 2SA C NZ -120 9 50%
2 2SA C OW +120 7 39%
3 3R C NZ -110 0 0%
4 4S +2 NZ -680 12 67%
Gemiddeld voor deze tafel: 39%
Ronde 2, tafel 4
NZ tegen 19 Hermien & Ben Aagten
13 4S +2 OW -680 14 78%
14 3R -3 OW +150 16 89%
15 4H +1 OW -450 2 11%
16 3SA +1 NZ +430 18 100%
Gemiddeld voor deze tafel: 69%
Ronde 3, tafel 3
NZ tegen 1 Ria & Chris Cuperus
9 4H +2 NZ +480 4 22%
10 3S -2 NZ -200 13 72%
11 2H C OW -110 12 67%
12 3H -1 OW +50 14 78%
Gemiddeld voor deze tafel: 60%
Ronde 4, tafel 2
OW tegen 11 Eddy de Maeyer & Wim van Meurs
5 3S +2 NZ -200 15 83%
6 4S +1 OW +650 11 61%
7 3SA C OW +600 8 44%
8 3SA +3 NZ -490 13 72%
Gemiddeld voor deze tafel: 65%
Ronde 5, tafel 6
OW tegen 17 Liesbeth Lintner & Bert Firing
21 3H x -2 NZ +500 16 89%
22 5R -1 NZ +50 12 67%
23 3S -1 NZ +100 13 72%
24 4S +3 OW +510 12 67%
Gemiddeld voor deze tafel: 74%
Ronde 6, tafel 5
NZ tegen 7 Klaas Boorsma & Henk Bunt
17 3K x -2 OW +300 6 33%
18 3R -1 NZ -100 4 22%
19 4S +1 OW -650 5 28%
20 3SA +1 OW -630 0 0%
Gemiddeld voor deze tafel: 21%

Totaal percentage 54.63%, 8e plaats

BC Rhenen 2007