Negende Wageningen UR bridgetoernooi op 10 december 2004

Paar A11 Helma Drost & Annet Vink

terug

spel contract res. door score mp perc.
Ronde 1, tafel 6
NZ tegen 12 Liesbeth Lintner & Bert Firing
21 4S +2 NZ +680 15.7 87%
22 4H +2 OW -680 0.1 1%
23 4S +1 NZ +650 15.7 87%
24 4S +3 OW -510 3.4 19%
Gemiddeld voor deze tafel: 48%
Ronde 2, tafel 5
NZ tegen 8 Klaas Boorsma & Henk Bunt
17 4H C OW -420 0.1 1%
18 3SA +2 OW -460 3.4 19%
19 2H -2 OW +200 12.3 68%
20 4S C NZ +620 14.6 81%
Gemiddeld voor deze tafel: 42%
Ronde 3, tafel 9
NZ tegen 18 Ed de Jong & Rudi de Mol
13 3S -2 OW +200 10.1 56%
14 2H +2 OW -170 3.4 19%
15 6K +1 OW -940 6.8 38%
16 3SA -2 NZ -100 4 22%
Gemiddeld voor deze tafel: 34%
Ronde 4, tafel 2
NZ tegen 14 Frank Jordan & Wim Wijting
5 ? NZ NG 0 0%
6 ? NZ NG 0 0%
7 ? NZ NG 0 0%
8 ? NZ NG 0 0%
Gemiddeld voor deze tafel: 0%
Ronde 5, tafel 10
NZ tegen 20 Fred Bomans & Wim Schurink
1 5H x -3 OW +500 16.8 93%
2 3SA C NZ +600 9 50%
3 4S C OW -620 0.1 1%
4 3SA C OW -600 12.3 68%
Gemiddeld voor deze tafel: 53%
Ronde 6, tafel 8
OW tegen 16 André Boon & Hans Jansen
9 4S -2 NZ +100 13.4 74%
10 3SA C OW +600 4.6 26%
11 2SA -2 OW -100 4.6 26%
12 3SA C OW +400 9 50%
Gemiddeld voor deze tafel: 44%

Totaal percentage 44.28%, 16e plaats

© BC Rhenen 2007