Negende Wageningen UR bridgetoernooi op 10 december 2004

Paar A19 Ria & Chris Cuperus

terug

spel contract res. door score mp perc.
Ronde 1, tafel 10
NZ tegen 20 Fred Bomans & Wim Schurink
9 4S -2 NZ -100 4.6 26%
10 3SA +1 OW -630 10.1 56%
11 3H -1 OW +50 9 50%
12 4S C OW -420 4.6 26%
Gemiddeld voor deze tafel: 39%
Ronde 2, tafel 4
OW tegen 14 Frank Jordan & Wim Wijting
13 ? OW NG 0 0%
14 ? OW NG 0 0%
15 ? OW NG 0 0%
16 ? OW NG 0 0%
Gemiddeld voor deze tafel: 0%
Ronde 3, tafel 5
NZ tegen 12 Liesbeth Lintner & Bert Firing
17 4S C NZ +420 11.2 62%
18 3SA +3 OW -490 0.1 1%
19 3R -1 OW +100 2.3 13%
20 3H -1 NZ -100 4.6 26%
Gemiddeld voor deze tafel: 25%
Ronde 4, tafel 6
OW tegen 4 Gerda & Paulo Sabatino
21 5K +1 NZ -620 7.9 44%
22 2H +1 OW +140 6.8 38%
23 4S +1 NZ -650 2.3 13%
24 5H x -1 NZ +100 4.6 26%
Gemiddeld voor deze tafel: 30%
Ronde 5, tafel 1
NZ tegen 10 Jan Egberts & Henk van der Kamp
1 4S -1 NZ -50 0.1 1%
2 4H C NZ +620 14.6 81%
3 6R x -3 OW +800 17.9 99%
4 4H +2 OW -680 0.1 1%
Gemiddeld voor deze tafel: 45%
Ronde 6, tafel 2
OW tegen 2 Irene & Bart Paardenkooper
5 3SA +1 NZ -630 7.9 44%
6 4H -1 NZ +50 9 50%
7 2R -1 NZ +100 15.7 87%
8 3SA +1 NZ -430 3.4 19%
Gemiddeld voor deze tafel: 50%

Totaal percentage 38%, 18e plaats

BC Rhenen 2007