Negende Wageningen UR bridgetoernooi op 10 december 2004

Paar A9 Anne Marie & Ton Saedt

terug

spel contract res. door score mp perc.
Ronde 1, tafel 5
NZ tegen 10 Jan Egberts & Henk van der Kamp
17 4S +1 NZ +450 16.8 93%
18 3SA +1 OW -430 9 50%
19 3K +1 NZ +130 9 50%
20 4S C NZ +620 14.6 81%
Gemiddeld voor deze tafel: 69%
Ronde 2, tafel 10
OW tegen 20 Fred Bomans & Wim Schurink
13 3SA C NZ -600 3.4 19%
14 2H +1 OW +140 11.2 62%
15 7K C OW +1440 17.9 99%
16 ? OW NG 0 0%
Gemiddeld voor deze tafel: 45%
Ronde 3, tafel 8
NZ tegen 16 André Boon & Hans Jansen
21 3SA +3 NZ +690 17.9 99%
22 3H +1 OW -170 5.7 32%
23 6S -2 NZ -200 0.1 1%
24 6SA x -3 OW +500 15.7 87%
Gemiddeld voor deze tafel: 55%
Ronde 4, tafel 3
OW tegen 2 Irene & Bart Paardenkooper
9 4S -2 NZ +100 13.4 74%
10 3SA +2 OW +660 14.6 81%
11 2S -2 NZ +100 14.6 81%
12 4S C OW +420 13.4 74%
Gemiddeld voor deze tafel: 78%
Ronde 5, tafel 2
NZ tegen 8 Klaas Boorsma & Henk Bunt
5 3SA C NZ +600 4.6 26%
6 3R C NZ +110 15.7 87%
7 3H -1 OW +100 7.9 44%
8 3H x -3 OW +500 17.9 99%
Gemiddeld voor deze tafel: 64%
Ronde 6, tafel 9
NZ tegen 18 Ed de Jong & Rudi de Mol
1 4H x -1 OW +100 4.6 26%
2 3SA C NZ +600 9 50%
3 5S x -1 OW +200 9 50%
4 3SA +2 OW -660 2.3 13%
Gemiddeld voor deze tafel: 35%

Totaal percentage 59.98%, 2e plaats

© BC Rhenen 2007