Baratok-drive op 25 oktober 2003

Paar A4 mw Horst & mw Span

terug

spel contract res. door score mp perc.
Ronde 1, tafel 2
OW tegen 3 mw & hr van Heumen
5 3SA C NZ -600 26 72%
6 PAS NZ 0 14 39%
7 3SA -2 NZ +200 30 83%
8 3H -1 NZ +50 29 81%
Gemiddeld voor deze tafel: 69%
Ronde 2, tafel 5
NZ tegen 5 mw & hr Hoogeveen
17 4H -1 NZ -50 20 56%
18 4H -2 OW +100 21 58%
19 4H -1 NZ -50 6 17%
20 2K +2 OW -130 20 56%
Gemiddeld voor deze tafel: 47%
Ronde 3, tafel 1
NZ tegen 7 Bep & Cor Kalkhoven
1 3SA +1 OW -430 2 6%
2 1SA x -1 OW +100 19 53%
3 4H C NZ +420 24 67%
4 3H x -1 NZ -200 9 25%
Gemiddeld voor deze tafel: 38%
Ronde 4, tafel 4
OW tegen 9 Joke Ruisch & Loek Nieuwenhuis
13 4H +1 NZ -650 6 17%
14 3SA +1 NZ -430 2 6%
15 3SA C NZ -600 9 25%
16 2S C OW +110 25 69%
Gemiddeld voor deze tafel: 29%
Ronde 5, tafel 7
OW tegen 11 hr Mählmann & hr Valkenburcht
25 3H -1 NZ +50 22 61%
26 3H -2 OW -200 8 22%
27 2SA -2 NZ +100 34 94%
28 4H +1 OW +450 24 67%
Gemiddeld voor deze tafel: 61%
Ronde 6, tafel 3
OW tegen 13 hr Horst & hr Jacobs
9 4H x -3 NZ +500 23 64%
10 4S +3 OW +710 14 39%
11 3SA -4 OW -200 0 0%
12 3SA +1 OW +430 14 39%
Gemiddeld voor deze tafel: 35%
Ronde 7, tafel 6
OW tegen 1 Hermien Aagten & hr Mol
21 4K x -2 NZ +500 34 94%
22 5H -2 NZ +100 34 94%
23 1SA +1 NZ -120 24 67%
24 3S x -1 OW -100 9 25%
Gemiddeld voor deze tafel: 70%

Totaal percentage 49.8%, 18e plaats

© BC Rhenen 2007