Huishoudelijk reglement

(Wijzigingen goedgekeurd Algemene Ledenvergadering dd. 6 februari 1992.)

Artikel 1. Lidmaatschap

 1. De beslissing van het bestuur tot toelating als lid als bedoeld in de artikelen 5, 6 en 7 van de statuten wordt geacht te zijn geschied, als binnen een periode van 3 achtereenvolgende speelavonden geen bezwaren vanuit de leden tegen het kandidaat-lid zijn ingebracht.
 2. Indien binnen een termijn van 3 achtereenvolgende speelavonden bezwaren tegen een kandidaat-lid worden ingebracht, beslist het bestuur zo spoedig mogelijk daarna over de toelating. Betrokkene wordt van de ingebrachte bezwaren op de hoogte gesteld.
 3. De A.L.V. stelt uit haar midden een commissie in, bestaande uit 3 leden, welke commissie tot taak heeft te adviseren over een ingesteld beroep tegen schorsing, opzegging of royement als bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de statuten.
 4. Een lid van de in lid 3 bedoelde commissie kan gedurende 2 jaren zitting hebben en is daarna eerst na een periode van 2 jaren weer benoembaar
 5. De commissie als bedoeld in lid 3 brengt haar advies uit aan het bestuur dat het, tezamen met zijn eigen advies ter zake van het desbetreffende beroep, voorlegt aan de A.L.V..

Artikel 2. Introductie

 1. Het is het lid toegestaan zich tijdens de wedstrijden als partner te laten vergezellen van een introducť tenzij de wedstrijdleider om wedstrijdtechnische reden daar bezwaar tegen maakt.
 2. Onder gelijk voorbehoud is dit ook toegestaan tijdens de competitiewedstrijden, doch dan beperkt dit zich tot 1 ex per wedstrijdserie.

Artikel 3. Contributie

 1. De ingevolge art. 11 lid 2 van de statuten door de A.L.V. vastgestelde jaarcontributie (kalenderjaar) moet voor 1 maart worden voldaan. Bij betaling na 1 maart wordt 10% van de contributie extra in rekening gebracht.
 2. De contributie van een lid, dat in de loop van een kalenderjaar toetreedt, bedraagt een deel van de jaarcontributie. Dit deel is gelijk aan het deel dat de resterende tijd in maanden inneemt van het betreffende kalenderjaar. Deze contributie moet worden voldaan uiterlijk een maand na toetreding als lid.
 3. Als tijdstip voor ingang van de contributie als bedoeld in lid 2 geldt de eerste van de maand, waarin de eerste speelavond als lid valt.

Artikel 4. Het Bestuur

 1. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door de leden. Kandidaten voorgedragen door de leden moeten uiterlijk 1 week na het uitkomen van de agenda voor de desbetreffende A.L.V. schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld door tenminste 5 leden. De voordracht moet voorzien zijn van een schriftelijke toezegging van de voorgestelde kandidaat de eventuele benoeming te zullen aanvaarden.
 2. Een vergadering van het bestuur kan plaats vinden, indien ten minste 2 leden van het bestuur daartoe de wens te kennen geven.
 3. Besluiten van het bestuur zijn slechts geldig, indien genomen in een vergadering, waarin meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
 4. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
 5. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging Zij hebben machtiging alle zaken af te doen, voor zover die niet zijn voorbehouden aan de besluiten van het bestuur en/of van de A.L.V.
 6. Het bestuur draagt er zorg voor, dat jaarlijks wordt, gepubliceerd:
  1. de namen en adressen van de bestuursleden en hun functie
  2. de namen en adressen van de leden
 7. Het bestuur is bevoegd de vergadering van de Technische Commissie, als genoemd in artikel 5, bij te wonen en daarin het woord te voeren.

Artikel 5. De Technische Commissie

 1. Voor het voorbereiden, het uitvoeren en administreren van de wedstrijden stelt het bestuur een technische commissie in.
 2. De technische commissie bestaat uit ten minste 3 personen. De voorzitter en de leden van deze commissie worden benoemd door het bestuur van de vereniging.
 3. De wedstrijdleiders worden als zodanig benoemd, eveneens door het bestuur. Zij zijn qualitate qua lid van de technische commissie.
 4. Het bestuur kan de in de leden 2 en 3 genoemde personen schorsen en/of ontslaan, als het daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derden van het aantal stemmen van de bestuursleden.
  Betreft de stemming een persoon, genoemd in de leden 2 en 3, die tevens lid is van het bestuur, dan mag deze niet aan de stemming in het bestuur deelnemen.
 5. Ten aanzien van benoeming, schorsing of ontslag als bedoeld in de voorafgaande leden, beslist het bestuur niet, dan nadat daarover met de technische commissie overleg is gepleegd.
 6. De leden van de technische commissie zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, indien mogelijk met een opzeggingstermijn van 3 maanden.
 7. De leden van de technische commissie treden om de 2 jaren af volgens een door de technische commissie op te maken rooster, zulks afgestemd op het aftreedrooster van het bestuur. De aftredende is terstond herbenoembaar.
 8. Het bestuur brengt de leden van de vereniging op de hoogte van het voornemen een lid van de technische commissie te (her)benoemen.

Artikel 6. Commissie externe wedstrijden

 1. Voor het indelen van paren, viertallen of teams in clubvertegenwoordigende wedstrijden benoemt het bestuur een commissie externe wedstrijden.
 2. De commissie draagt zorg voor een zodanige indeling dat de vereniging zo sterk mogelijk wordt vertegenwoordigd.
 3. De commissie externe wedstrijden bestaat uit tenminste 1 lid van het bestuur en 2 leden van de technische commissie.
 4. Artikel 5, lid 5 t/m 7 is dien overeenkomstig van toepassing.

Artikel 7. Het wedstrijdreglement

Het bestuur stelt op voordracht van de technische commissie het wedstrijdreglement vast. De hierin voorkomende regels mogen niet afwijken van de officiŽle spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond.

Artikel 8. Slotbepaling

In de gevallen, waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

3e uitgave
Rhenen, december 1993.